obrázekobrázek
obrázekobrázek obrázekobrázekobrázekobrázekobrázek
obrázek obrázek
WebDesign grafické studio PEOPLEART
tvorba eshopu - tvorba www stránek - tvorba reklamy - fotobanka
V roce 2004 naší hlavní einností byly opravy povrchu komunikací na celém katastru mista pro f.1.JVS a.s.,Teplárna a.s., Jihoeeská Plynárenská a.s., E-ON,Vegacom se kterými máme uzavoeny smlouvy i pro rok 2005. Pro letošní rok došlo také k poirozené obnovi vozového parku a doplniní malé mechanizace k provádiní dláždiných povrchu. Od poeátku roku provádí naše firma opit opravy asfaltových povrchu po poekopeh vzniklých v zimním období . V rámci výminy el.kabelu na akcích Puklicova, Nerudova a v poslední dobi v Suchém Vrbném na akci Toebízského byly prostoednictvím naší firmy realizovány celkové rekonstrukce chodníku ze zámkové dlažby. Vitší akcí pro letošní rok byly realizace celkové opravy chodníku na Pražské sil., veetni výminy ochranného zábradlí a pak výstavba odstavných stání pro 80 vozidel v objektu Resslova ul, oezání vozovek asfaltových i betonových,vytloukání vozovek a kraju poekopum,frézování vozovek,zalévání poekopu asfaltovou emulzí,Pokládka zámkové dlažby,pokládka žulové dlažby,pokládka kamenné dlažby,Zemní práce,Poevoz asfaltové drti na stavbu,Ruzné doplokové práce na pozemních komunikacích,pokládka asfaltu a opravy vozovek, oprava poekopu vozovek,novostavby vozovek, chodníku, hoiš?, poíjezdových komunikací, zhotovení bezbariérových vstupu na chodník, betonové výrobky - pokládka, Na Zl.Stoce aj. V obci Dobrá Voda, jsme dilali kompletní rekonstrukce chodníku ze zámkové dlažby a asfaltu. V obci Vidov jsme realizovali celkovou opravu návsi veetni autobusové zastávky a asfaltových komunikací. V obci Mydlovary již v poedloo ském roce provádila naše firma kompletní rekonstrukce místních komunikací. Soueástí pokládky telefonních kabelu a nových elektrických rozvodu jsme provedli celkové rekonstrukce chodníku na sídlišti Etyoi Dvory ve spolupráci s firmou Seterm a.s., Saz Plzeo a.s., SVS ÚM E.Budijovice. V poedlooském roce jsme byli hlavním
dodavatelem stavebních prací poi rekonstrukci svit.koižovatky Lidická x Schneidrova. Byly jsme vybráni z mnoha firem na dodávku akce: komunikace Marina Lipno II, kde jsme provádili výstavbu nových vozovek a chodníku. Dalším poíkladem naší einnosti jsou realizace oprav kamen.chodníku ve vnitoní eásti mista / ul.Hroznova, Plachého, Široká,Eeská a Radniení /. Další velkou akcí byla oprava chodníku v ul.Alešova po pokládce el.kabelu a opit za spoluúeasti Magistrátu mista a f. E-ON došlo k celkové rekonstrukci chodníku a pokládky nového povrchu ze zámkové dlažby. Nové povrchy chodníku jsme také vytvooili v ul. Nemanická, K.Lavieky, U Toí Lvu, Vodní, J.Hory. V roce 2004 naší hlavní einností byly opravy povrchu komunikací na celém katastru mista pro f.1.JVS a.s.,Teplárna a.s., Jihoeeská Plynárenská a.s., E-ON,